Privacyverklaring

We zijn erg blij dat u interesse hebt getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming is van bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van de Dumeta B.V.. Het gebruik van de internetpagina's van de Dumeta B.V. is mogelijk zonder enige aanduiding van persoonsgegevens; Als een betrokkene via onze website speciale bedrijfsservices wil gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor dergelijke verwerking bestaat, verkrijgen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften van toepassing op de Dumeta B.V.. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming op de hoogte gebracht van de rechten waarop zij recht hebben.

Als controller heeft de Dumeta B.V. een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevenstransmissies kunnen echter beveiligingslacunes hebben, dus absolute bescherming kan mogelijk niet worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokkene vrij om persoonsgegevens aan ons over te dragen via alternatieve middelen, bijvoorbeeld telefonisch.

 

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van de Dumeta B.V. is gebaseerd op de voorwaarden die de Europese wetgever hanteert voor de goedkeuring van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten.

In deze verklaring inzake gegevensbescherming gebruiken wij onder meer de volgende voorwaarden:

a)    Persoonsgegevens
"persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Gegevensonderwerp
Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

c)    Verwerking
Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens

d)    Beperken van de verwerking
Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e)    Profilering
Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

f)     Pseudonimisering
Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

g)    Controller of controller verantwoordelijk voor de verwerking
De voor de verwerking verantwoordelijke verwerker of voor de verwerking verantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

h)    Verwerker
Vewerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

i)      Ontvanger
De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

j)      Derde partij
Derde partij is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k)    Toestemming
Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

 

2. Naam en adres van de controller

Controller voor de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Dumeta B.V.
Marconistraat 26
7575 AR Oldenzaal
Nederland

Tel: +31 541 533 369

E-mail: info@dumeta.nl

Website: www.dumeta.nl

 

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de controller is:

Ivo Mulders

Dumeta B.V.
Marconistraat 26
7575 AR Oldenzaal
Nederland

Tel: +31 541 533 369

E-mail: ivo@dumeta.nl

Website: www.dumeta.nl

Elke betrokkene kan op elk moment rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

 

4. Cookies


De internetpagina's van de Dumeta B.V. gebruiken cookies. We gebruiken een functioneel cookie om de website correct te laten werken en verschillende Google Analytics cookies (zie hoofdstuk 13 voor meer informatie). Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van het datsubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan de Dumeta B.V. de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, b.v. hoeft geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt geopend, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie dus wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan bijgevolg het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

 

5. Verzameling van algemene gegevens en informatie


De website van de Dumeta B.V. verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzamelt kunnen worden (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website vanwaar een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Dumeta B.V. geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en advertentie te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te verzekeren. en (4) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de Dumeta B.V. statistisch geanonimiseerde gegevens en informatie, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonsgegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

 

6. Abonnement op onze nieuwsbrieven


Op de website van de Dumeta B.V. krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt, bepaalt welke persoonsgegevens worden verzonden, en ook wanneer de nieuwsbrief wordt besteld bij de controller.

Nieuwsbrief verzending wordt afgehandeld door MailChimp, een verzendserviceprovider van The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave. NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS. Ga voor informatie over het privacybeleid van het verzendserviceprovider naar: https://mailchimp.com/legal/privacy/

De Dumeta B.V. informeert haar klanten en zakelijke partners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over ondernemingsaanbiedingen. De nieuwsbrief van het bedrijf mag alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor verzending van de nieuwsbrief. Een bevestigingse-mail zal voor het eerst voor e-mail worden verzonden naar het e-mailadres dat door een gegevenssubject is geregistreerd voor verzending van de nieuwsbrief, om juridische redenen, in de procedure voor dubbel opt-in. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen of de eigenaar van het e-mailadres als de betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief bewaren we ook het IP-adres van het computersysteem dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene op het moment van de registratie, evenals de datum en tijd van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een gegevenssubject op een later tijdstip te begrijpen, en het dient daarom het doel van de wettelijke bescherming van de verantwoordelijke.

De persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van een registratie voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht, zolang dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in kwestie, aangezien dit het geval zou kunnen zijn in geval van wijzigingen in de nieuwsbriefaanbieding, of in geval van verandering van technische omstandigheden. Er zal geen overdracht van persoonsgegevens worden verzameld door de nieuwsbriefdienst aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Met het oog op intrekking van de toestemming wordt in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link gevonden. Het is ook mogelijk om zich op elk moment direct op de website van de controller af te melden voor de nieuwsbrief of om dit op een andere manier aan de controller te communiceren.

 

7. Nieuwsbrief-Tracking


De nieuwsbrief van de Dumeta B.V. bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails, die in HTML-indeling worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan de Dumeta B.V. zien of en wanneer een e-mail werd geopend door een betrokkene en welke links in de e-mail werden opgeroepen door betrokkenen.

Dergelijke persoonsgegevens die zijn verzameld in de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden door de controller opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben op elk moment het recht om de respectieve afzonderlijke toestemmingsverklaring die is uitgegeven door middel van de double-opt-in procedure in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonsgegevens door de controller verwijderd. De Dumeta B.V. beschouwt een terugtrekking uit de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

 

8. Contactmogelijkheid via de website


De website van de Dumeta B.V. bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Als een betrokkene contact opneemt met de verantwoordelijke per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een gegevenssubject aan de gegevensbeheerder worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden.

 

9. Routine wissen en blokkeren van persoonsgegevens


De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt toegestaan in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen naar.

Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn vervalt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

 

10. Rechten van de betrokkene


a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat persoonsgegevens over hem of haar al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

b) Recht van inzage
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos informatie over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

o de doeleinden van de verwerking;

o de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;

o de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

o waar mogelijk de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;

o het bestaan van het recht om bij de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verzoeken, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;

o het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

o waar de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie met betrekking tot de bron;

o het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op rectificatie
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, bij de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

d) Recht op gegevenswissing / vergetelheid
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van persoonsgegevens die hem of haar betreffen onverwijld te verkrijgen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen is van toepassing, zolang de verwerking niet nodig is:

o De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

o De betrokkene trekt de toestemming voor de verwerking in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), AVG, of artikel 9, lid 2, onder a), AVG, en wanneer er geen andere wettelijke grond voor de verwerking.

o De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG en er zijn geen doorslaggevende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG.

o De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

o De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.

o De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, AVG.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene om verwijdering van door de Dumeta B.V. opgeslagen persoonsgegevens verzoekt, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. Een medewerker van Dumeta B.V. ziet er onmiddellijk op toe dat aan het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt voldaan.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en ingevolge artikel 17, lid 1, verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, inclusief technische maatregelen, om andere controllers die de persoonsgegevens verwerken die de betrokkene heeft verzocht door dergelijke controllers te verwijderen van koppelingen naar of kopie of replicatie van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van de Dumeta B.V. zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

e) Recht op beperking van de verwerking
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

o De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de controller in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

o De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan.

o De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze worden door de betrokkene vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

o De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme redenen van de verantwoordelijke voorrang hebben op die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene om de beperking van de verwerking van door de Dumeta B.V. opgeslagen persoonsgegevens verzoekt, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke. De medewerker van de Dumeta B.V. regelt de beperking van de verwerking.

f) Recht op overdraagbaarheid / dataportibiliteit
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht die gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te maken zonder de verantwoordelijke voor de verwerking waarvan de persoonsgegevens zijn verstrekt, te belemmeren, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van AVG of punt (a) van artikel 9, lid 2, AVG, of een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b), AVG, en de verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking is niet nodig voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de voor de verwerking verantwoordelijke.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere te laten doorzenden, indien dit technisch haalbaar is en wanneer dit niet gebeurt. nadelig beïnvloeden de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van de Dumeta B.V..

g) Recht van bezwaar
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die gebaseerd is op punt (e) of (f) ) van artikel 6, lid 1, AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De Dumeta B.V. verwerkt de persoonsgegevens niet langer in geval van bezwaar, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene negeren, of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Als de Dumeta B.V. persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover het gerelateerd is aan dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de Dumeta B.V. voor de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zal de Dumeta B.V. de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem door de Dumeta B.V. betreffen voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van de Dumeta B.V.. Bovendien is de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

h) Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is toegekend om niet het voorwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen in verband met hem of haar met zich meebrengt, of op dezelfde manier van invloed op hem is, zolang de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die ook passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal de Dumeta B.V. passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, althans het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de Dumeta B.V..

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de Dumeta B.V..

 

11. Gegevensbescherming voor applicaties en de aanvraagprocedures


De gegevensbeheerder verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van aanvragers met het oog op de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval als een aanvrager overeenkomstige aanvraagdocumenten per e-mail of via een webformulier op de website indient bij de verantwoordelijke voor de verwerking. Als de gegevensbeheerder een arbeidsovereenkomst met een aanvrager afsluit, worden de ingediende gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Als de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager afsluit, worden de aanvraagdocumenten automatisch twee maanden na kennisgeving van het weigeringsbesluit gewist, op voorwaarde dat geen andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke tegen het wissen zijn. Andere legitieme belangen in deze relatie zijn, b.v. een bewijslast in een procedure onder de General Equal Treatment Act (AGG).

 

12. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook


Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van de onderneming Facebook. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale bijeenkomsten op internet, een online community, die gebruikers gewoonlijk in staat stelt om met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of de internetcommunity in staat stellen persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van sociale netwerken de mogelijkheid om privé-profielen te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de controller de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep op een van de afzonderlijke pagina's van deze internetwebsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Facebook-component (Facebook-invoegtoepassingen) is geïntegreerd, is de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van het bijbehorende Facebook-onderdeel van Facebook te downloaden via het Facebook-onderdeel. Een overzicht van alle Facebook Plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijdens deze technische procedure wordt Facebook op de hoogte gebracht van welke specifieke subsite van onze website door de betrokkene werd bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, detecteert Facebook bij elke oproep op onze website door de betrokkene - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website - welke specifieke subsite van ons internet. pagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via het Facebook-onderdeel en gekoppeld aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Facebook-knoppen klikt die in onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk" -knop, of als de betrokkene een opmerking indient, dan stemt Facebook deze informatie overeen met de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze de persoonsgegevens op.

Facebook ontvangt via het Facebook-onderdeel altijd informatie over een bezoek aan onze website door de betrokkene, telkens wanneer de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd tijdens het oproepen van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Facebook niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Facebook-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De richtlijn voor gegevensbescherming, gepubliceerd door Facebook, die beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Daarnaast wordt hier uitgelegd welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende configuratie-opties beschikbaar om de gegevensoverdracht naar Facebook te elimineren. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een gegevensoverdracht naar Facebook te elimineren.

 

13. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)


Op deze website heeft de controller het onderdeel van Google Analytics geïntegreerd (met de anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over de website waar iemand vandaan is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en voor welke duur een subpagina werd bekeken. Webanalyses worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en voor het uitvoeren van een kosten-batenanalyse van internetreclame.

De exploitant van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de toepassing '_gat. _anonymizeIp'. Door middel van deze applicatie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene ingekort door Google en geanonimiseerd bij het bezoeken van onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie, onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites tonen, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, verzendt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google Analytics-component ten behoeve van online adverteren en de afrekening van commissies bij Google. In de loop van deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer dient om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens provisieschikkingen te creëren.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken van onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website zullen dergelijke persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, worden doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonsgegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die al in gebruik zijn door Google Analytics op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling gegevens die wordt gegenereerd door Google Analytics, die verband houdt met het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de kans om dergelijke gegevens te voorkomen. . Voor dit doel moet de betrokkene een browser-add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat alle gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina's mogelijk niet worden doorgestuurd naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-ons wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser werd verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die te wijten is aan hun competentiegebied, of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de herinstallatie of reactivering van de invoegtoepassingen van de browser uit te voeren.

Verdere informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics wordt nader toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

 

14. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google-AdWords


Op deze website heeft de controller Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een service voor internetadvertenties waarmee de adverteerder advertenties in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine en in het advertentienetwerk van Google kan plaatsen. Google AdWords staat een adverteerder toe om vooraf bepaalde zoekwoorden vooraf te definiëren met behulp waarvan een advertentie in de zoekresultaten van Google pas dan wordt weergegeven, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekwoordrelevant zoekresultaat op te halen. In het Google Advertising Network worden de advertenties op relevante webpagina's verspreid met behulp van een automatisch algoritme, rekening houdend met de eerder gedefinieerde trefwoorden.

De werkmaatschappij van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Het doel van Google AdWords is de promotie van onze website door het opnemen van relevante advertenties op de websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine Google en een invoeging van advertenties van derden op onze website.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt een conversiecookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene via Google. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een online winkelsysteem, zijn opgeroepen op onze website. Via de conversiecookie kunnen zowel Google als de controller begrijpen of iemand die een AdWords-advertentie op onze website heeft gegenereerd, een verkoop van goederen heeft gegenereerd, dat wil zeggen, heeft uitgevoerd of geannuleerd.

De gegevens en informatie die worden verzameld door het gebruik van de conversiecookie, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website te maken. Deze bezoekstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties is bediend om het succes of de mislukking van elke AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.

De conversie-cookie slaat persoonlijke informatie op, bijvoorbeeld de internetpagina's die de betrokkene bezoekt. Telkens wanneer we onze internetpagina's bezoeken, worden persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang gebruikt door de betrokkene, doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonsgegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan op elk moment het instellen van cookies door onze website, zoals hierboven vermeld, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie plaatst in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die is ingesteld door Google AdWords op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

De betrokkene heeft de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de op interesse gebaseerde advertentie van Google. Daarom moet de betrokkene toegang hebben tot alle browsers in gebruik via de koppeling www.google.de/settings/ads en de gewenste instellingen instellen.

Verdere informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald via https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

 

15. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Instagram


Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van de service Instagram. Instagram is een service die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform, waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen en deze gegevens kunnen verspreiden in andere sociale netwerken.

De exploitant van de diensten aangeboden door Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep op een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd naar de download van een weergave van het corresponderende Instagram-onderdeel van Instagram. Tijdens deze technische procedure wordt Instagram op de hoogte van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, detecteert Instagram bij elke oproep tot onze website door de betrokkene - en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van ons internet pagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via het onderdeel Instagram en is gekoppeld aan het respectievelijke Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Instagram-knoppen klikt die op onze website zijn geïntegreerd, koppelt Instagram deze informatie aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze de persoonsgegevens op.

Instagram ontvangt via de Instagram-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op het moment van de oproep op onze website op Instagram is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Instagram-knop klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Instagram niet wenselijk is voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Instagram-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

Verdere informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram kunnen worden teruggevonden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

16. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van LinkedIn


De controller heeft geïntegreerde componenten van de LinkedIn Corporation op deze website. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers met bestaande zakelijke contacten verbinding kunnen maken en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen in meer dan 200 landen gebruiken LinkedIn. Zo is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VERENIGDE STATEN. Voor privacyaangelegenheden buiten de VERENIGDE STATEN LinkedIn Ierland, Privacybeleid Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, is verantwoordelijk.

Bij elke oproep op een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een LinkedIn-component (LinkedIn plug-in) is geïntegreerd, is de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de download van een weergave van het bijbehorende LinkedIn-onderdeel van LinkedIn. Meer informatie over de LinkedIn plug-in is mogelijk te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. Tijdens deze technische procedure krijgt LinkedIn kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op LinkedIn is ingelogd, detecteert LinkedIn bij elke oproep op onze website door de betrokkene - en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van ons internet. pagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via het LinkedIn-onderdeel en gekoppeld aan het respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene klikt op een van de LinkedIn-knoppen die op onze website is geïntegreerd, wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze de persoonsgegevens op.

LinkedIn ontvangt informatie via de LinkedIn-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op LinkedIn is ingelogd op het moment van het oproepen van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de LinkedIn-knop klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar LinkedIn niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn LinkedIn-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

LinkedIn biedt onder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om je af te melden voor e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties, evenals de mogelijkheid om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van filialen zoals Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame. Het instellen van dergelijke cookies kan worden geweigerd via https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het toepasselijke privacybeleid voor LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het LinkedIn-cookiebeleid is beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

17. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Twitter


Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van Twitter. Twitter is een meertalige, publiek toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenoemde 'tweets' kunnen publiceren en verspreiden. korte berichten, die beperkt zijn tot 280 tekens. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor mensen die niet zijn aangemeld bij Twitter. De tweets worden ook getoond aan zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien stelt Twitter je in staat om een breed publiek te bereiken via hashtags, links of retweets.

De exploitant van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van het bijbehorende Twitter-onderdeel van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen is beschikbaar op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijdens deze technische procedure krijgt Twitter kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is een heruitzending van de inhoud van deze website zodat onze gebruikers deze webpagina kunnen introduceren in de digitale wereld en ons bezoekersaantal kunnen vergroten.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Twitter is ingelogd, detecteert Twitter bij elke oproep op onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze internetpagina was bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de Twitter-component en gekoppeld aan het respectievelijke Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Twitter-knoppen klikt die op onze website zijn geïntegreerd, wijst Twitter deze informatie toe aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze de persoonsgegevens op.

Twitter ontvangt informatie via de Twitter-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op Twitter is ingelogd op het moment van het oproepen van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Twitter-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Twitter niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Twitter-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter zijn toegankelijk via https://twitter.com/privacy?lang=en.

 

18. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube


Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van YouTube. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers videoclips en andere gebruikers gratis kunnen instellen, waardoor ze ook gratis kunnen worden bekeken, bekeken en becommentarieerd. Met YouTube kun je allerlei soorten video's publiceren, zodat je zowel via het internetportaal toegang hebt tot zowel volledige films en tv-uitzendingen als muziekvideo's, trailers en video's die door gebruikers zijn gemaakt.

De exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VERENIGDE STATEN. De YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van het bijbehorende YouTube-onderdeel te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. In de loop van deze technische procedure krijgen YouTube en Google kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht.

Als de betrokkene op YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij elke oproep naar een subpagina met een YouTube-video, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het betreffende YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het moment van de oproep naar onze website op YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet wenselijk is voor de betrokkene, kan de levering worden voorkomen als de betrokkene zich afmeldt van zijn eigen YouTube-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De bepalingen voor gegevensbescherming van YouTube, die beschikbaar zijn op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

 

19. Rechtsgrondslag voor de verwerking


Art. 6 (1) lit. a AVG dient als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarvoor we toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval is, bijvoorbeeld wanneer verwerkingen nodig zijn voor de levering van goederen of om een andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingshandelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van onderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, de verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond zou zijn geraakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie zouden moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 (1) lit. d AVG. Ten slotte zouden de verwerkingshandelingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid 1, dat wordt lit. f AVG. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovenvermelde rechtsgronden vallen, indien verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, tenzij deze belangen door de belangen worden geschonden. of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een legitiem belang kan worden verondersteld als de betrokkene een cliënt van de verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2 AVG).

 

20. De legitieme belangen nagestreefd door de verantwoordelijke of door een derde partij


Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, is lit. f AVG is ons legitieme belang om onze activiteiten uit te voeren ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

 

21. Periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen


De criteria die worden gebruikt om de periode van opslag van persoonsgegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na het verstrijken van die periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, zolang dit niet langer nodig is voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

 

22. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijk of contractueel vereiste; Vereiste noodzakelijk om een contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens


We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk vereist is (bijvoorbeeld belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een werknemer. De werknemer verduidelijkt aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en de gevolgen van niet-verstrekking van het persoonsgegevens.

 

23. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming


Als een verantwoordelijk bedrijf gebruiken we geen automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid is gegenereerd door de privacybeleidsgenerator van DGD - uw externe DPO die is ontwikkeld in samenwerking met Duitse advocaten van WILDE BEUGER SOLMECKE, Keulen.